ساعت :

03:02

تاریخ :

11 بهمن 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

اجرای پروژه شبکه فاضلاب بازار روز پاسداران

باهدف اصلاح شبکه فرسوده آب و تامین آب مصرفی غرف و همچنین دفع بهداشتی فاضلاب و پسماند بازار به صورت کاملا بهداشتی اجرای پروژه شبکه آب و فاضلاب بازار روز پاسداران با هزینه ای بالغ بر 1/400/000/000 ریال اجرا گردید.