ساعت :

13:47

تاریخ :

30 خرداد 1403

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

احداث 35 جایگاه عرضه میوه و تره بار در بازار غفاری