ساعت :

22:26

تاریخ :

19 آذر 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

احداث 35 جایگاه عرضه میوه و تره بار در بازار غفاری