ساعت :

01:17

تاریخ :

16 تیر 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

احداث 35 جایگاه عرضه میوه و تره بار در بازار غفاری