ساعت :

02:40

تاریخ :

11 بهمن 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

احداث 35 جایگاه عرضه میوه و تره بار در بازار غفاری