ساعت :

01:11

تاریخ :

16 تیر 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

بهسازی جایگاه های عرضه میوه وتره بار بازار روز غفاری