ساعت :

01:25

تاریخ :

29 اردیبهشت 1403

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

آیین نامه اجرایی

به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر سازمان ميادين ميوه وتره باروساماندهي مشاغل شهري و باهدف قاعده مند نمودن وايجادهماهنگي ووحدت رويه درفعاليت بازارها و ميادين ميوه وتره باروارزاق عمومي وهمچنين غرفه هايي كه به منظور ایجادتسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار وفرآورده های کشاورزی و مايحتاج عمومي خانوار بر اساس قانون شهرداري و وظايف مندرج در اساسنامه سازمان ايجاد شده اند ، اين آئین نامه اجرايي به شرح ذیل تصوب وابلاغ می گردد.

دانلود آیین نامه اجرایی