ساعت :

13:14

تاریخ :

30 خرداد 1403

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

بازدید شهردار محترم بیرجند از پروژه بهسازی و نوسازی و احداث آیلند بازار روز غفاری

شهردار محترم بیرجند از روند اجرای پروژه نوسازی و بهسازی و احداث آیلند بازار روز غفاری بازید کردند.