ساعت :

14:34

تاریخ :

30 خرداد 1403

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

اجرای آسفالت پارکینگ بازار روز غفاری

به جهت رفاه حال شهروندان محترم و در راستای اجرای بهسازی و نوسازی روزبازارهای شهرداری عملیات آسفالت پارکینگ بازار روز غفاری اجرایی گردید.