ساعت :

02:42

تاریخ :

3 مرداد 1403

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

راه اندازی جایگاه و محل استقرار کارگران ساختمانی

به مناسبت روز کارگر محل استقرار و ساماندهی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند در بازار روز شهید بهشتی راه اندازی گردید.

در راستای ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی موقت و روزمزد شهر بیرجند و در جهت بهره مندی مستمر از توانمندی ها و ظرفیت اجرایی و قانونی دستگاه‌ها، جایگاه استقرار کارگران ساختمانی موقت و فصلي توسط شهرداری بیرجند در خیابان شهید بهشتی روبروی پارک خانواده راه اندازی گردید.
حسن دلپسند رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند ضمن تبریک هفته کار وکارگر هدف از راه اندازی این مرکز را هماهنگی، هم افزایی و مشارکت دستگاهها و نهادها و استفاده از ظرفیت های اجرایی و قانونی هر دستگاه در راستای ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی در جايگاه استقرار احداث شده توسط شهرداری به منظور عدالت در ارجاع کار و تکریم کارگران، زیباسازی سیمای شهر دانست.
وی افزود با راه اندازی این مرکز و همکاری همه دستگاه ها و نهادهای ذی ربط تا حدودی از مشکلات مرتبط در حوزه کارگران ساختمانی موقت و روزمزد از قبیل نداشتن سرپناه امن با تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، ارجاع به موقع به کار و …‌ کاسته خواهد شد.
حسن دلپسند ضمن تقدیر از همکاری، همیاری و مساعدت فرمانداری بیرجند، نیروی انتظامی، اداره اجرائیات شهرداری و انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت برای استمرار این اقدام خداپسندانه در جهت ساماندهی کارگران سخت کوش،مشارکت و همکاری همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با کارگران مورد نیاز می باشد.