ساعت :

23:27

تاریخ :

19 آذر 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

اجرای شبکه فاضلاب بازار روز غفاری

با هدف دفع بهداشتی فاضلاب و پسماند بازار غفاری شبکه فاضلاب بازار روز غفاری اجرا گردید.