ساعت :

10:02

تاریخ :

6 فروردین 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

اجرای شبکه فاضلاب بازار روز غفاری

با هدف دفع بهداشتی فاضلاب و پسماند بازار غفاری شبکه فاضلاب بازار روز غفاری اجرا گردید.