ساعت :

09:54

تاریخ :

1 اردیبهشت 1403

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

برپایی اولین دوشنبه بازار شهر بیرجند

با تصویب شورای محترم اسلامی شهر بیرجند در راستای کاهش بار ترافیکی ایجاد شده در روزهای چهارشنبه در خیابان های اطراف و تغییر بازار هفتگی چهارشنبه بازار به دوشنبه بازار در بلوار مسافر اولین بازار هفتگی دوشنبه بازار بیرجند در همان محل برگزار گردید.