ساعت :

02:25

تاریخ :

11 بهمن 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

تجهیز نمارخانه های بازارها به سیستم اذان گو

در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوده های کشاورزی شهرداری نسبت به تجهیز و راه اندازی سیستم اذان گو در نمازخانه های بازارهای بلوار شهید آیت ا… غفاری و بازار بلوار مسافر اقدام نمود.