ساعت :

10:27

تاریخ :

1 اردیبهشت 1403

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

نصب 4عدد برج نوری در محوطه پارکینگ بازار مسافر

4 عدد برج نوری با هدف تامین روشنایی پارکینگ بازار مسافر و  ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در محوطه پارکینگ بازار مسافر نصب گردید. همچنین بزودی 12 عدد دوربین مداربسته خریداری شده در بازار مسافر نصب خواهد شد که با توجه به 23 عدد دوربینی که قبلا نصب شده است مشکلی بابت پایش تصویری در بازار مسافر نخواهد بود.