ساعت :

01:48

تاریخ :

11 بهمن 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

آسفالت نوار حفاری و مرمت بازار روز پاسداران

مرمت و آسفالت نوار حفاری بازار روز پاسداران با همکاری سازمان عمران شهرداری پس از پایان اجرای پروژه آب و فاضلاب بازار روز پاسداران با هدف اصلاح شبکه فرسوده آب و تامین آب مصرفی غرف و همچنین دفع بهداشتی فاضلاب و پسماند بازار اجرا شد.