ساعت :

18:50

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

راه اندازی میدان میوه و تره بار شهرداری

میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و با هدف عرضه میوه و تره بار با قیمت و کیفیت مناسب در بلوار مسافر روبه روی پایانه مسافربری راه اندازی گردید.