ساعت :

08:45

تاریخ :

6 فروردین 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

راه اندازی میدان میوه و تره بار شهرداری

میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و با هدف عرضه میوه و تره بار با قیمت و کیفیت مناسب در بلوار مسافر روبه روی پایانه مسافربری راه اندازی گردید.