ساعت :

01:01

تاریخ :

16 تیر 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

راه اندازی میدان میوه و تره بار شهرداری

میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و با هدف عرضه میوه و تره بار با قیمت و کیفیت مناسب در بلوار مسافر روبه روی پایانه مسافربری راه اندازی گردید.