ساعت :

00:34

تاریخ :

16 تیر 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

جداسازی چهارشنبه بازار از میدان میوه و تره بار شهرداری