ساعت :

01:22

تاریخ :

16 تیر 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

برگزاری جلسه با عمده فروشان میوه و تره بار