ساعت :

09:06

تاریخ :

6 فروردین 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

برگزاری جلسه با عمده فروشان میوه و تره بار