ساعت :

05:24

تاریخ :

11 آذر 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

برگزاری جلسه با عمده فروشان میوه و تره بار