ساعت :

19:13

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

برگزاری جلسه با عمده فروشان میوه و تره بار