ساعت :

22:09

تاریخ :

19 آذر 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

احداث 5باب جایگاه موقت عرضه میوه و تره بار در بازار غفاری