ساعت :

01:33

تاریخ :

19 مرداد 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

احداث 5باب جایگاه موقت عرضه میوه و تره بار در بازار غفاری