ساعت :

02:24

تاریخ :

11 بهمن 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

احداث 5باب جایگاه موقت عرضه میوه و تره بار در بازار غفاری