ساعت :

01:23

تاریخ :

19 مرداد 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

رفع آبگرفتگی محوطه بازار روز غفاری

با تلاش پرسنل سازمان و همکاری پرسنل محترم سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند آبگرفتگی محوطه بازار روز غفاری برطرف گردید.