ساعت :

08:33

تاریخ :

6 فروردین 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

رفع آبگرفتگی محوطه بازار روز غفاری

با تلاش پرسنل سازمان و همکاری پرسنل محترم سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند آبگرفتگی محوطه بازار روز غفاری برطرف گردید.