ساعت :

10:01

تاریخ :

6 فروردین 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

حفر کانال جهت کابل کشی و نصب برج نوری در پارکینگ بازار روز غفاری