ساعت :

08:39

تاریخ :

6 فروردین 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

مانور تست مولد اضطراری شهرداری بیرجند

مانور تست مولد اضطراری شهرداری بیرجند  با همکاری کمیته پدافند غیر عامل شهرداری بیرجند  و سازمان ساماندهی مشاغل شهری بیرجند