ساعت :

08:31

تاریخ :

6 فروردین 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

مانور آمادگی نیروهای آتش نشانی

 

مانور آمادگی نیروهای آتش نشانی در بازدید از سردخانه مرکزی با همکاری کمیته پدافندغیرعامل شهرداری بیرجند  و سازمان ساماندهی مشاغل شهری بیرجند