ساعت :

19:27

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

اقدامات ساماندهی مشاغل شهری بیرجند

اقدامات سازمان ساماندهی مشاغل شهری بیرجند و کمیته پدافندغیرعامل شهرداری در هفته پدافندغیرعامل