ساعت :

09:20

تاریخ :

6 فروردین 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

اقدامات ساماندهی مشاغل شهری بیرجند

اقدامات سازمان ساماندهی مشاغل شهری بیرجند و کمیته پدافندغیرعامل شهرداری در هفته پدافندغیرعامل