ساعت :

23:40

تاریخ :

28 اردیبهشت 1403

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

منشور اخلاقی

بسم الله الرحمن الرحیم

همانا برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را تمام نمایم ( رسول اکرم ( ص ) )

کارکنان سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری بیرجند

ما کارکنان سازمان میادین میوه وتره بارشهرداری بیرجند با ایمان به خداوند متعال در جهت کسب رضایت حق تعالی گام برمیداریم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود می دانیم و به منظور تکریم ارباب رجوع و دستیابی هر چه بیشتر به اهداف سازمان پیمان می بندیم مجری اصول منشور اخلاقی ذیل باشیم :

انجام صحیح و سریع و شایسته امور محوله را جزء وظایف خود دانسته ، در کوتاهترین زمان ممکن خواسته های مراجعان را با توجه به ضوابط و مقررات به انجام می رسانیم و از حقوق مردم صیانت خواهیم نمود.

رعایت نظم و آراستگی ، وقت شناسی ، تواضع ، فروتنی و مسئولیت پذیری را سر لوحه تمام امور خویش قرار میدهیم .

باور داریم که عزت ، احترام و تکریم مراجعان مهمترین مسئولیت مان است و تمام تلاش خود را معطوف به حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان در فرآیند ارتباطات متقابل می نمائیم .

خود را موظف میدانیم تا در حوزه فعالیت خود هر گونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آوریم .

بارعایت اصل مردم سالاری و مشتری مداری شنونده ای دقیق ، صبور و پاسخگوئی جامع باشیم .

برای پیشبرد هر چه بهتر امور از نظرات همکاران و ارباب رجوع بهره کافی بگیریم . و با ارج نهادن به نظرات مردم ، از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء سازمان استفاده نمائیم .

تعهد درونی به استفاده صحیح و بهینه از امکانات سازمانی و حفظ و حراست آنها را به عنوان یک ارزش ملی و دینی مورد توجه جدی خود قرار خواهیم داد .

اعتقاد داریم که آموزش ، دانش حرفه ای و همچنین تجربه و ابتکار و نوآوری از ضروریات است لذا در راه کسب آن دریغ نخواهیم کرد .

با استقبال از نظرات و پیشنهادهای سازنده و بسط فرهنگ انتقادپذیری و شفافیت در اطلاع رسانی موجب افزایش اعتماد عمومی خواهیم شد