ساعت :

01:43

تاریخ :

16 تیر 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

اعضای هیئت مدیره

موسی میرزائی رئیس هیئت مدیره

مسعود فال سلیمان عضو هیئت مدیره

حسن دلپسند عضو هیئت مدیره