ساعت :

22:53

تاریخ :

19 آذر 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

اعضای هیئت مدیره

موسی میرزائی رئیس هیئت مدیره

مسعود فال سلیمان عضو هیئت مدیره

حسن دلپسند عضو هیئت مدیره